Prawo karne

Obszar usług z zakresu prawa karnego:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego),
  • sporządzanie pism procesowych, m.in. apelacji, zażaleń, kasacji, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.